8881 112 Red Satin_F_34 White Satin_T_247 Gem Blue Satin_B_H